Tag: tiết kiệm

Dầu khí “đầu bảng” tiết kiệm của doanh nghiệp Nhà nước

. Một số đơn vị quản lý nợ chưa chặt chẽ dẫn đến nợ khó đòi lớn, để hàng hóa ứ đọng, chậm luân chuyển, hiệu quả sử dụng vốn thấp, ...
1 / 1 POSTS