Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội bắt đầu hoạt động đầu tháng 4

Phần 3: Mô hình hoạt động “sàn” hiệu quả
Những hoạt động tiếng Anh ngoại khóa tốt cho trẻ
Vietstock Daily 08/04: Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh mẽ!
Trước mắt, số lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội là số chỉ tiêu biên chế được giao (biên chế viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và số chỉ tiêu biên chế được giao (biên chế viên chức) của các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã. Đối với số lao động hợp đồng làm việc tại các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã ký hợp đồng lao động (kể cả những trường hợp do Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã ký hợp đồng theo ủy quyền của Chủ tịc…

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Từ ngày 1/4 tới, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) chính thức đi vào hoạt động , trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở này và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã.
Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có chức năng giúp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện việc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận); xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định hiện hành của pháp luật.
Trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đặt tại tầng 1-2 nhà N1 A-B, khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính (quận Thanh Xuân) và 28 chi nhánh đặt tại các quận, huyện, thị xã.
Số lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội được Ủy ban Nhân dân thành phố phân bổ hàng năm theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt trong tổng số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trước mắt, số lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội là số chỉ tiêu biên chế được giao (biên chế viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và số chỉ tiêu biên chế được giao (biên chế viên chức) của các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã.
Đối với số lao động hợp đồng làm việc tại các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã ký hợp đồng lao động (kể cả những trường hợp do Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã ký hợp đồng theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã) trước mắt được tiếp nhận về Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp tục làm việc theo thời hạn còn lại của hợp đồng.
Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội có trách nhiệm rà soát, tổ chức tuyển dụng viên chức trên cơ sở sổ biên chế viên chức còn thiếu trong tổng biên chế viên chức được giao.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, thành phố đã giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố điều chỉnh giao số lượng người làm việc (biên chế) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã về Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội theo đúng số lượng biên chế đã được thành phố giao năm 2015. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thực hiện việc rà soát, chuyển giao số lượng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ- CP theo đúng quy định.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thống kê số lượng người làm việc (biên chế) được giao, kinh phí hoạt động, trang thiết bị làm việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc các quận, huyện, thị xã để bàn giao về Sở Tài nguyên và Môi trường.
Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.
Trước mắt, tạo điều kiện bố trí nguyên trạng trụ sở, trang thiết bị làm việc… cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tại Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã để đảm bảo hoạt động ổn định bình thường và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đến khi Chi nhánh có trụ sở làm việc mới.
Thành phố đặc biệt lưu ý Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội sớm ổn định tổ chức; lập kế hoạch tuyển dụng viên chức đúng chuyên ngành và đủ về số lượng theo cơ cấu vị trí việc làm để đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hoạt động theo khu vực và bố trí trụ sở làm việc cho các chi nhánh này phù hợp với chức năng nhiệm vụ và địa bàn, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố.
Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội khẩn trương xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, Quy chế làm việc của Văn phòng và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội./.


Bộ trưởng dành 20% tiền lương để thuê nhà công vụ

Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trần Nam
Giá thuê nhà ở công vụ quá thấp khiến dư luận xã hội bức xúc


COMMENTS